मंगलवार, 24 मार्च 2009

ॐ गन गणपतये namah

108 name of ganesha
shree ganeshasya ashtottarshat
namavali:1vighneshay namah:2।vishvavarday namah:3।vishvachashushe namah:4.jagatprabhave namah:5.hiranyrupay namah:6.sarwatmane namah:7.gyanrupay namah:8.jaganmyay namah:9.uradhrethse namah:10.mahabahawe namah:11.ameyay namah:12.amitvikramay namah:13.vedvedayay namah:14.mahakalay namah:15.vidyanidhye namah:16.anamyay namah:17.sarvgyay namah:18.sarvgay namah:19.shantay namah:20.gazasyay namah:21.cheteshvaray namah:22.vigatzwaray namah:23.vishwmurtay namah;24.ameyatmane namah:25.vishwadharay namah:26.sanatnay namah:27.samgay namah:28.priyay namah:29.mantrine namah:30.satwadharay namah:31.suradhishay namah:32.samastdharay namah:33.nirdwanday namah:34.nirlokay namah:35.amoghvikramay namah;36.nirmalay namah:37.punyay namah:38.kamday namah:39.kantiday namah:40.kamrupiny namah:41.kamposhine namah:.42.kamalakshay namah:43.gazannay namah:44.sumukhay namah:45.sharmday namah:46.mushkadipatye namah:47.shudhay namah:48.dhirghtunday namah:49.shreepatye namah:50.anantyay namah:51.mohvarzitay namah:52.vakartunday namah:53.shurapkarnay namah:54.parmay namah:55.yogishay namah:56.yogadhamne namah:57.umasutay namah:58.aapaddhantry namah:59.ekdantay namah:60.mahagriway namah:61.sharnyay namah:62.sidhsenay namah:63.sidhveday namah:64.karunay namah:65.sidhye namah:66.bhagwate namah:67.awygray namah:68.viktay namah.:69.kap[ilay namah:70.dhundirazay namah:71.ugray namah:72.bhimodaray namah:73.shubhay namah:74.ganadhykhay namah:75.ganeshay namah:76.ganaradhyay namah:77.gannaykay namah:78.jyoti:swaroopay namah:79.bhootatmane namah:80.dhumraketwe namah:81.anukoolay namah:82.kumargurwe namah:83.ananday namah:84.herambay namah:85.vedstutay namah:86.nagyagyopvitne namah:87.dudhurshay namah;88.baldurwangkurpriyay namah:89.bhalchandray namah:90.vishwdhatry namah:91.shivputray namah:92.vinaykay namah;93.lilasevitay namah;94.poornay namah:95.paramsundray namah:96.vighnandhkaray namah:97.sindurvadny namah98.nityay namah;99.vibhwe namah;100.prathampuzitay namah:101.divypadabzay namah:102.bhaktmandaray namah:103.shoormhay namah:104.ratnsighasanay namah:105.manikundmanditay namah:106.bhaktkalyanay namah:107.sahastrshirshne namah:108.mahaganpaty namah
श्री ganesh ashtottarshatnamawali sampooranam
आस्क yr loved ones to chant it n forward it whom you want. thank यू

Neelima sharma

1 टिप्पणी: